You are here
Home > เผยแพร่ผลงานวิชาการ (Page 2)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับรูปแบบการแก้ปัญหา ของโพลยา เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับรูปแบบการแก้ปัญหา ของโพลยา เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายธนพงษ์  เกษศรี คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องคววมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งหมด 4 ชุด ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 จำนวนตรรกยะ โดยครูวิไลวรรณ ด้วงรักษา คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเรียน วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาการพยาบาล และวิชาผู้จัดการค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เอกสารประกอบการเรียน วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาการพยาบาล และวิชาผู้จัดการค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายมานิต วงศ์มูล  

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจง บทคัดย่อ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์ บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ว 32242 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ว 32242 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษา : นายพิเชษฐ์  จันทร์ผ่อง  ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ  โรงเรียนอุตรดิตถ์   ปีการศึกษา : 2558 บทคัดย่อ          การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ว 32242 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 = 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ว 32242 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา : นางรัชนี  เตชา  หน่วยงาน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีการศึกษา : 2558 บทคัดย่อ             การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit:A Wonderful Province

เอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติ วิชานักบุกเบิก วิชาแผนที่ทหารและเข็มทิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติ วิชานักบุกเบิก และวิชาแผนที่ทหารและเข็มทิศ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตและด้านผลกระทบของโครงการ กลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 69 คน นักเรียน จำนวน 310 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 303 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยการ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้รายงานได้อาศัยรูปแบบการประเมินโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม(Daniel L. Stufflebeam) 1964

รายงานการใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา เนตรดาว  โพธิ์สา สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  อุตรดิตถ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39 ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ           การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

Top