You are here
Home > อบรม/สัมนา

” น้ำเงิน ชมพู ” คืนถิ่น ครั้งที่ 3

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมน้ำเงิน ชมพู คืนถิ่น ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียน และเพื่อแนะแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 826

🎉🎉 ห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 🎉🎉

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 945

📣📣 โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 📣📣

โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 504

ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ 371

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมพิเศษเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมพิเศษเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 297

📣📣Gifted science 📣📣

📣📣Gifted science 📣📣 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรม Gifted science (ฟิสิกส์พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์) ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

โครงการติวเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดโครงการติวเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษ​ (ม.6/1-ม.6/2) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์​ ช่วงเวลา 8.30 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ​ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว - งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่าย UT GET READY TO CMU ครั้งที่ 7

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561นายวิวัฒชัย หล่มศรี หัวหน้ากลุ่มบริการงบประมาณและพัสดุ รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานเปิด ค่าย UT GET READY TO CMU ครั้งที่ 7 จัดโดยชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมน้ำเงิน ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว - งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD ) และการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC )”

วันที่ 10-11 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD ) และการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC )” 152

Top