You are here
Home > อบรม/สัมนา

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562

📣📣โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 📣📣 3066

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินการตามหลักการและวิธีการประเมินวิทยะฐานะ แนวใหม่” (ว21/2560) และการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

วันที่ 4 กันยายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินการตามหลักการและวิธีการประเมินวิทยะฐานะ แนวใหม่" (ว21/2560) และการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) 2753

โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดการทดสอบตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)

📣📣โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดการทดสอบตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)📣📣 วันที่ 2 กันยายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดการทดสอบตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีความสนใจ จำนวนกว่า 375 คน ณ สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ 3087

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดอบรมแกนนำห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล ตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดอบรมแกนนำห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล ตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2786

📣📣 ห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “Samsung Discovery Camp ค่ายค้นอนาคต (ภาคเหนือ)” ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 📣

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 'Samsung Discovery Camp ค่ายค้นอนาคต (ภาคเหนือ)' ค่ายพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 2595

การอบรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติจากศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 2716

📣📣ห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Gifted Math CMU ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่📢📢

วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 ห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนจำนวน 17 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Gifted Math CMU ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ศึกษาในรายวิชา ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) ดร.อัญชลี เข็มเพ็ชร์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ศึกษาในรายวิชา แคลคูลัส 1 (Calculus 1) ผศ.ดร.ธีรนุช สืบเจริญ และ ดร.สุทธิดา วงศ์แก้ว โดยมีครูผู้ดูแลนักเรียนในการ่วมกิจกรรม คือ ครูสายใจ เกรททิ และครูนาวี ศักดาเดชนอกจากนี้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่าย

📣📣 ม.3,ม.6 ติวภาษาอังกฤษโดยวิทยากรพิเศษ 📣📣

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโดยวิทยากรพิเศษภายนอก (ครูเสนะวัตร เอี้ยงสำอางค์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว - ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์   " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]    

📣📣 ครู อ.ต. ยุค 4.0 ใช้เทคโนโลยีวัดและประเมินผลนักเรียน 100% 📣📣

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SGS เพื่อบันทึกคะแนน ผลการเรียน คะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้แก่คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 121 โดยมีคุณครูนุสลา รัฐธรรม คุณครูสุทธิรัตน์ อินมา และคุณครูมานพ ขันเอีย เป็นวิทยากร ภาพ/ข่าว - งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์   " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]  

📣📣 Introduction to UTD-PR 📣📣

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.10 น. งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่มีความสามารถพิเศษและสนใจด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีจิตอาสาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 2003

Top