You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ และว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 1046

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวน นักเรียน ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรม รักการอ่านผ่านบทกวี ตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม”

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวน นักเรียน ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรม รักการอ่านผ่านบทกวี ตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน "สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม" 1027

กิจกรรม ” ปั่นเยี่ยมบ้านครู #2 ” TripD (17.4 km)

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 05.29น.-07.44 น.โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม " ปั่นเยี่ยมบ้านครู #2 " นำโดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 956

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับ”รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

ตามนโยบายของ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่เน้นย้ำฝึกฝนให้นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นคนที่มีระเบียบวินัย พร้อมสู่ความเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 997

พิธีไหว้ครูระดับชั้นม. 5 และม.6 ปีการศึกษา2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีและเจิมตำรา 753

พิธีไหว้ครูระดับชั้นม. 2 และม.3 ปีการศึกษา2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี 700

พิธีไหว้ครูระดับชั้นม. 1 และม.4 ปีการศึกษา2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี 644

การประชุมเตรียมการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม เรื่องการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 39 (อุตรดิตถ์) 469

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

งานแนะแนว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 459

การประกวดการจัดพานไหว้ครูปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 605

Top