You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ (Page 2)

กิจกรรม ” ปั่นเยี่ยมบ้านครู #1 ” TripA (21.3km)

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 05.15 น.- 07.45 น.โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม " ปั่นเยี่ยมบ้านครู #1 " นำโดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 429

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และนางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ 404

ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ 384

📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการ “รักษ์ภาษาไทย” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 📣📣

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พาตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561” 533

📣📣โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการบอร์ดสมองกลฝังตัว kidbright” 📣📣

วันที่ 8 มิ.ย. 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) พานักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการบอร์ดสมองกลฝังตัว kidbright” จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 571

โครงการตักบาตร เติมบุญ หนุนนำ พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา2561

วันที่ 4-20 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดโครงการตักบาตร เติมบุญ หนุนนำ พระพุทธศาสนา ตามปรัชญาโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2561 288

โรงเรียนอุตรดิตถ์แสดงต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โครงการสมาชิกสภานิติบัฐญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการอุตรดิตถ์ นำนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมแสดงต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน 273

ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวกับนักเรียนในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ 265

📣📣โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมประเพณี “อัฐมีบูชา” 📣📣

📣📣โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมประเพณี “อัฐมีบูชา” 📣📣 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ และ ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ 250

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ส่งตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 222

Top