You are here
Home > 2018 > เมษายน

เอกสารประกอบการเรียน วิชา กีตาร์โฟล์คเบื้องต้น รายวิชา ศ 32209 หน่วยที่ 1 เรื่องรู้จักกับกีตาร์

เอกสารประกอบการเรียน วิชา กีตาร์โฟล์คเบื้องต้น  รายวิชา  ศ 32209 หน่วยที่ 1 เรื่องรู้จักกับกีตาร์ โดยนายชวน  ตันแก้ว            

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับรูปแบบการแก้ปัญหา ของโพลยา เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับรูปแบบการแก้ปัญหา ของโพลยา เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายธนพงษ์  เกษศรี คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องคววมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งหมด 4 ชุด ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 จำนวนตรรกยะ โดยครูวิไลวรรณ ด้วงรักษา คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเรียน วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาการพยาบาล และวิชาผู้จัดการค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เอกสารประกอบการเรียน วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาการพยาบาล และวิชาผู้จัดการค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายมานิต วงศ์มูล  

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจง บทคัดย่อ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์ บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ว 32242 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ว 32242 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษา : นายพิเชษฐ์  จันทร์ผ่อง  ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ  โรงเรียนอุตรดิตถ์   ปีการศึกษา : 2558 บทคัดย่อ          การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ว 32242 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 = 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ว 32242 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา : นางรัชนี  เตชา  หน่วยงาน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีการศึกษา : 2558 บทคัดย่อ             การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit:A Wonderful Province

เอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติ วิชานักบุกเบิก วิชาแผนที่ทหารและเข็มทิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติ วิชานักบุกเบิก และวิชาแผนที่ทหารและเข็มทิศ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Top