You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ส่งตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อเผยแพร่บทบาท หน้าที่ และอำนาจ รวมทั้งผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สาธารณชนได้รับทราบ อีกทั้งได้พบปะประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคในด้านต่าง ๆ รวมถึงเป็นการสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 0.8.00-15.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top