You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมอบบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมอบบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ และ ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมอบบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมจันทร์นารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top