You are here
Home > เผยแพร่ผลงานวิชาการ > รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้รายงาน อรชร จันทร์ผ่อง
โรงเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์
นิวเคลียร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ คือ สถิติทดสอบทีแบบ
ไม่อิสระ (t – test Dependent) และการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์
80/80

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ใส่ความเห็น

Top