You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการ “รักษ์ภาษาไทย” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 📣📣

📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการ “รักษ์ภาษาไทย” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 📣📣

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พาตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561” โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมทักษะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 และเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีรายการแข่งขัน 6 รายการคือ 
1.การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
2.การเขียนเรียงความ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
3.การแข่งขันเขียนย่อความ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
4.การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ ระดับ ม.ต้น 
5.การแข่งขันแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับ ม.ปลาย 
6.การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
โรงเรียนในสังกัด สพม.39 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 34 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 264 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ – กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ และ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ข่าว – งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ และ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

 

 

ใส่ความเห็น

Top