You are here
Home > เผยแพร่ผลงานวิชาการ > รายงานการใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา เนตรดาว  โพธิ์สา
สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  อุตรดิตถ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39
ปีการศึกษา 2558
บทคัดย่อ
        การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
        ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  อุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39 จำนวนนักเรียน 120 คน ที่เรียนรายวิชาดนตรีไทย ศ20203 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  อุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวนนักเรียน 34 คน ที่เรียนรายวิชาดนตรีไทย  ศ21103 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558  โดยการสุ่มอย่างง่ายซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาคือ  1) ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยชุดกิจกรรม จำนวน 5 ชุด 2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดนตรีไทยพื้นฐาน เป็นข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติ  ที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้   t – test  for  dependent  samples 
        ผลการศึกษาพบว่าชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.86/83.82 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในระดับมาก (  = 4.47,  S.D. = 0.19)
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

Top