You are here
Home > เผยแพร่ผลงานวิชาการ > รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดวรรณสารศึกษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์

รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดวรรณสารศึกษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชื่อรายงาน  รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดวรรณสารศึกษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ชื่อผู้รายงาน  นางสาวฐปนีย์ พันธชาติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การศึกษา  กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
                  ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
สถานที่ติดต่อ   โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 093-519-1952
ปีที่ทำวิจัยเสร็จ   2556
บทคัดย่อ
            รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดวรรณสารศึกษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
            กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จำนวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t (t-test)
            ผลการศึกษาพบว่า
           1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดวรรณสารศึกษา มีค่าประสิทธิภาพ 82.64/82.29 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 70
           3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59)

บทคัดย่อ

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top