You are here
Home > เผยแพร่ผลงานวิชาการ > ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดทำ : นางศรีอุบล อ่วมแจง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 6 ชุด แต่ละชุดมีส่วนประกอบหลักคือ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบฝึกกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน และเฉลย นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหา และทำแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนเปรียบเทียบความก้าวหน้าในชุดกิจกรรม เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จัดทำขึ้นทั้งหมดจำนวน 6 ชุดดังนี้

ใส่ความเห็น

Top