You are here
Home > โครงสร้างการบริหารงาน > คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

1.   นายบัญชร  จันทร์ดา ประธานกรรมการ
2.   นายเชาวลิต พันถา รองประธานกรรมการ
3.   นางมุกดา อองกุลนะ รองประธานกรรมการ
4. รองประธานกรรมการ
5.   นายสมยศ พันธุ์พิชัย รองประธานกรรมการ
6.   นางฉันทนา ดวงพัตรา กรรมการ
7.   นางสุกัญญา บุตรแก้ว กรรมการ
8.   นายวิวัฒชัย หล่มศรี กรรมการ
9.   นายวุฒิลินทร์ เพ็ชรมี กรรมการ
10. นางวันทนีย์ หรรษอุดม กรรมการ
11. นายอิศรา อันจิตต์แจ่ม กรรมการ
12. นายประพันธ์ สุขเกษม กรรมการและเลขานุการ
13. นางสุจิตรา รอดทองดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพิจารณาให้ความเห็นการดำเนินกิจการของโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพิจารณาให้ความเห็นการบริหารงานโรงเรียนอุตรดิตถ์ ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารทั่วไป และ บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุตรดิตถ์ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

Top