You are here
Home > Posts tagged "ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 8"

📣📣 โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 📣📣

โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 504

Top