You are here
Home > Posts tagged "ปั่นเยี่ยมบ้านครู#1"

กิจกรรม ” ปั่นเยี่ยมบ้านครู #1 ” TripA (21.3km)

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 05.15 น.- 07.45 น.โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม " ปั่นเยี่ยมบ้านครู #1 " นำโดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 429

Top