You are here
Home > Posts tagged "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา"

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ และว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 1046

Top