You are here
Home > Posts tagged "สพม.อต."

การประชุมเตรียมการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม เรื่องการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 39 (อุตรดิตถ์) 469

Top