You are here
Home > Posts tagged "สัปดาห์วิทยาศาสตร์"

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 2207

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต URU Network Champions ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต URU Network Champions 2354

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT – GENIUS ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT - GENIUS ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 2182

การแข่งขันประกวดวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2218

Top