You are here
Home > Posts tagged "ห้องเรียนพิเศษ"

📣📣ห้องเรียนพิเศษ ฯ ร่วมกับมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการพัฒนาขบวนการเรียนรู้และการคิด📢📢

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ห้องเรียนพิเศษ ฯ ร่วมกับมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการพัฒนาขบวนการเรียนรู้และการคิดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 1398

🎉🎉 ห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 🎉🎉

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 945

Top