You are here
Home > Posts tagged "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561"

📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการ “รักษ์ภาษาไทย” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 📣📣

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พาตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561” 533

Top