You are here
Home > อบรม/สัมนา > 📣📣 โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 📣📣

📣📣 โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 📣📣

โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะครูที่ปรึกษาประจำชั้นและคณะครูห้องเรียนพิเศษ ฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในครั้งนี้

ภาพ – ห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ข่าว – งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

Top