You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับ”รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับ”รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

ตามนโยบายของ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่เน้นย้ำฝึกฝนให้นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นคนที่มีระเบียบวินัย พร้อมสู่ความเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ ทางโรงเรียนจึงสนับสนุนให้ นักเรียนของโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ซึ่งส่งผลให้ นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับ”รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ภาพ: N/A
ข่าว: N/A

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top