www.utd.ac.th

สอบการวัดผลประเมินผล PISA
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดสอบการวัดผลประเมินผล เรื่องการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) PISA ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-10.00 น. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดสอบการวัดผลประเมินผล เรื่องการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 ในการนี้นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้เดินตรวจเยี่ยมห้องสอบ และให้กำลังใจนักเรียนในการสอบครั้งนี้ >> ชมภาพ