www.utd.ac.th

อ.ต.เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ
        งานเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน World Robot Games North Thailand 2017 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ออน ไอที วัลเลย์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2560 ในรายการ World Robot Games 2017 ณ Safra Punggol ประเทศสิงคโปร์ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้คือ          นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ World Robot Games 2017 ประเทศสิงคโปร์
        1. นายพัทธพล พลเขต แข่งรายการ ibeam line tracking (หุ่นยนต์บีม เดินตามเส้น) รุ่นไม่เกิน 19 ปี ได้ลำดับที่ 7 จาก 30 ทีม
        2. เด็กชายศุภวัฒน์ แก้วทองมา แข่งรายการ ibeam line tracking (หุ่นยนต์บีม เดินตามเส้น) รุ่นไม่เกิน19 ปี ได้ลำดับที่ 9 จาก 30 ทีม 
        โดยมีนายวิราช น้อยศิริ และนายฐิตโชติ มากอิ่ม ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ควบคุมทีมแข่งขันในครั้งนี้ >>ชมภาพ