www.utd.ac.th

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตร
        กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด ในการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ดังรายกาต่อไปนี้ 
        ทักษะภาษาอังกฤษ
        1. การแข่งขันSkit ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ได้ไปต่อระดับภาค
            1. นายกฤตพล พฤกษาวรกุล
            2. นายรัชนาถ อุตรธรรมานนท์
            3. นายธิติวรรธน์ ตาพา
            4. นายอรรถพล เพ็ญธิสาร
            5. นางสาวดลยา มีกล่ำ
        2. Skit ม. ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
            1. เด็กชายภาสกร วงษ์เวียงจันทร์
            2. เด็กชายณพิชญ์ จันทา
            3. เด็กหญิงณัฐนิชา พาสพิษณุ
            4. เด็กหญิงณัฐฐากานต์ ไชยสอน
            5. เด็กชายกิตติธัช ตุงคะเตชะ
        3. Story Telling ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ได้ไปต่อระดับภาค
            1. นางสาวปรีย์นายิกา ทองศรีจันทร์
        4. Story Telling ม. ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
            1. เด็กหญิงพัชรี ชัชวาลย์
        5. Multi Skills Competition ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
            1. นายวรุตม์ แดงหน่าย
        6. Multi Skills Competition ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ได้ไปต่อระดับภาค
            1. เด็กชายบวรทัต เกิดส่ง
        7. Impromptu Speech ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
            1. เด็กชายวิชชากร แสงทอง 
        8. Impromptu Speechม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ได้ไปต่อระดับภาค
            1. นายกฤตพล พฤกษาวรกุล
        9. ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
            1. เด็กหญิงธัญวรรณ มาสภมร
            2. เด็กชายศุภกร ท้าวทอง
       10. ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
            1. นางสาวปัญญาภัทร กำจาย

        ทักษะภาษาจีน
        1. เรียงความภาษาจีน ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
            1. นายดนุภพ กลิ่นพินิจ
        2. พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
            1.นายอัษฎาวุธ แบนคำ
            2. นายชัยพร รินจ่อ
        3. พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ได้ไปต่อระดับภาค
            1. เด็กชายฐิติพันธุ์ ใจรังกา
            2. เด็กหญิงชานิสา สุขรัตน์
        4. ละครสั้นภาษาจีน ม.ปลาย ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1
            1. นางสาวจันทร์สุดา ทองดี
            2. นางสาวกัญธิมา ทิมสันต์
            3. นายณัฐชนน พิมพ์พงศ์
            4. นายธนสรณ์ เรืองศรี
            5. นายวิชัย มงคลระลึก
        5. เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม. ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2
            1. นายฐาปนพงศ์ วิชาธร
            2. นายชำนาญ คำใส

        ทักษะภาษาญี่ปุ่น
        1. เขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
            1. นายเอกมล อินสอน
        2. ละครสั้นญี่ปุ่น ม. ปลาย ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1
            1. นายวรพัทธิ์ รุ่งอินทร์
            2. นายปรัชญา เฉลิมกิจ
            3. นางสาวชฎาภรณ์ เหมหอมวงศ์
            4. นางสาวขนิษฐา จัรทร์บ้านโคน
            5. นายเตวิช ชำปาน