www.utd.ac.th

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ O-net ระดับชาติ วิชาสังคมศึกษา
        วันที่ 6 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ระดับชาติ โดยวิทยากรพิเศษวิชาสังคมศึกษา ในการนี้นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้การกล่าวต้อนรับ อาจารย์ลิ้ง ชนะวุธ อุทโท ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้ ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ