www.utd.ac.th

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1
       โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 โดยนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ โดยในค่ายมีการจัดกิจกรรม การสร้างค่ายพักแรม เดินทางไกล ผจญภัย บุกเบิก กิจกรรมทักษะ การประกอบอาหาร และกิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น >>ชมภาพ