www.utd.ac.th

วันครูแห่งชาติ 2561
        วันที่ 16 มกราคม 2561 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การอ่านสารวันครู และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยวันที่ 16 มกราคมของทุกปีนั้นถือเป็นวันครูแห่งชาติ และในปี 2561 นี้นายกรัฐมนตรีให้คำขวัญวันครูไว้ว่า "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" >>ชมภาพ