www.utd.ac.th

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
        วันที่ 6 มกราคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และนายพงศ์นิมิตร แก้วแดง ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ