www.utd.ac.th

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
        นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.สุชน วิเชียรสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ให้เกียรติเยี่ยมชม นิทรรศการนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ในการประชุมชี้แจงนโยบาย การจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 19 มกราคม 2561 โดยมีนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ >>ชมภาพ