www.utd.ac.th

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้
       1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับจำนวน 72 คน 
       2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รับจำนวน 30 คน
       3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับจำนวน 36 คน 
        รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร วันดำเนินการรับนักเรียน ตลอดจนตารางสอบ ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ ชมภาพ>>
        ดาวน์โหลด 
        - 
ประกาศรับสมัคร