www.utd.ac.th

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
        ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ และเป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
        วันที่ 29-30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และนายวิราช น้อยศิริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าร่วมประกวดในระดับชาติต่อไป >>ชมภาพ