www.utd.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
        วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ในรายการต่างๆ ดังนี้
        1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทณ์ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 
            นายธิติวรรธน์ ตาพา
            นายภัคภูมิ ปิติพรณรงค์
            นางสาวชนัฐฐา ม่วงมา
            นายปะดิพัฒน์ อวดอ้าง
            นางสาวอรชพร บุญเกตุ
        2. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
            เด็กชายวุฒินันท์ อิ่มเอม
            เด็กชายวิชรดิตถ์ สีนาค
            คุณครูผู้ควบคุม ครูอรชร จันทร์ผ่อง ครูสุรพัฒน์ ฤทธิ์หิรัญ
        3.รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
            นางสาวทักษพร กองเงิน
            นายศุภชัย เบ้าทอง
            ครูผู้ควบคุม ครูวงกต จุลรังสี ครูดวงกมล แป้นชูผล
        4. โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.
        ฟิสิกส์
            นายภัคภูมิ ปิติพรณรงค์
        ชีววิทยา
            นางสาวมัณฑนา คำใส
            นายภาณุพงศ์ ช้างชน
        ค่าย 2 สอวน 
        ชีววิทยา
            นายธนกริช ธรรมทัช
        คาราศาสตร์
            นายกวิน โกฏิแสง
            นายธิติวรรธน์ ตาพา
        5. ผ่านการเข้าค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 11 
            นางสาวสุชัญญา สุวิชาตระกุล
        6. รางวัลชมเชย การแข่งขันประหยัดพลังงานจิ๋ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
            นายภัคภูมิ ปิติพรณรงค์
            นายธิติวรรธน์ ตาพา
            นางสาวชนัชฐา ม่วงมา