www.utd.ac.th

ชมรม TO BE NUMBER ONE อ.ต.เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ
       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ผลการแข่งขันโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ ในการนี้นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และนางรุ่งรัตน์วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เดินทางไปให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ >>ชมภาพ