www.utd.ac.th

ขันโตก อ.ต. 2561“กิ๋นตานงานปอย ฮีตฮอยเมืองเหนือ”
        วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์จัดงาน ขันโตก อ.ต. 2561 “กิ๋นตานงานปอย ฮีตฮอยเมืองเหนือ” และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าครัวตาน เพื่อปรับปรุงสวน สมอ. (ค่ายลูกเสือโรงเรียนอุตรดิตถ์) โดยได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ จารุชาต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าครัวตาน และพอ.ประสิษฐ์พงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการ กอรมน. จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีขันโตก กิจกรรมภายในงานมีพิธีฮ้องขัวญ (พิธีเรียกขวัญ) ขบวนเบิกขันโตก และการแสดงความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ