www.utd.ac.th

กิจกรรมวันตรุษจีน 2561
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันตรุษจีนประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และรับส้มมงคลจากนางธัญญารัตน์ พรมแก้วต่อ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งในกิจกรรมมีการแสดงควงกระบอง รำโคมจีน และมีกิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับวันตรุษจีน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชมภาพ>>