www.utd.ac.th

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4
        ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน และห้องเรียนพิเศษด้านวิทยศาสตร์และคณิศาสตร์ จำนวน 36 คน โดยได้สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้
        ดาวน์โหลด