www.utd.ac.th

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561

        โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 320 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 400 คน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก หลักฐานการสมัคร กำหนดการรับสมัคร การสอบ การประกาศผล ตลอดจนการรายงานตัวและการมอบตัว ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
        ดาวน์โหลด
       ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์