www.utd.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
        ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ตามประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นั้น บัดนี้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
        ดาวน์โหลด
        - ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์