www.utd.ac.th

ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
        ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น โรงเรียนจึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน รายละเอียดและกำหนดการต่างๆ ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
        ดาวน์โหลด
            ประกาศผลสอบ ม.1