www.utd.ac.th

ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
         ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดและกำหนดการต่างๆ ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์  
         ดาวน์โหลด