www.utd.ac.th

ประกาศแผนการเรียน ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2561
        ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน และดำเนินการสอบจัดแผนการเรียนแล้วนั้น โรงเรียนจึงประกาศแผนการเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดและกำหนดการต่างๆ ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
        ดาวน์โหลด 
            - ประกาศแผนการเรียน ชั้น ม. 4