www.utd.ac.th

รางวัลเกียรติคุณสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับ โล่รางวัลเกียรติคุณสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2560
        วันที่ 23 เมษายน 2561 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาวิชาดีเด่น อันดับ 1 ประเภทสถานศึกษาวิชาทหารสายสามัญกองทัพภาคที่ 3 จาก พลโทวิโรจน์ วิจิตรโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเชตุ กองบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร