www.utd.ac.th

การขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น
       โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตรระดับดี ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 จากนักเรียนแกนนำ คือ นายจักรพันธุ์ แก่นทอง นักเรียนชั้น ม.6/11
        ในการนี้ มีโรงเรียนเข้ารับการประเมินจากโรงเรียนทั่วภาคเหนือ จำนวน 14 โรงเรียน ผลปรากฎว่า โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรอยู่ในระดับดี
        โดยมีตัวแทนคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบสารตราตั้งและมอบรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียง ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร