www.utd.ac.th

ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2561.
        กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 รายละเอียบตามเอกสารแสดงรายชื่อนักเรียน
        ดาวน์โหลด 
        - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/2561
        - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2/2561
        - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/2561
        - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4/2561
        - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5/2561
        - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/2561