www.utd.ac.th

ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์
เป็นรูปมณฑปพระแท่นศิลาอาสน์ ลอยเหนือก้อนเมฆสีขาว 
ยอดมณฑปมีรัศมี 15 แฉก 
มีแถบประดับประกอบอยู่ด้านล่าง จารึกชื่อ "โรงเรียนอุตรดิตถ์"