www.utd.ac.th

ที่ตั้ง

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่  15  ถนนอินใจมี 
ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์  0 5541 1104
โทรสาร   0 5541 4074


ค่าพิกัดแกน
x    616780   
ค่าพิกัดแกน y   1949634 

ตำแหน่งพิกัด +17° 37' 58.21",+100° 5' 48.96"

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ