www.utd.ac.th

ข้อตกลงการดำเนินงานตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

1. การรับนักเรียน
     1.1 ใบสมัคร (ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)

            1.1.1 ใบสมัคร ม.1 นักเรียนทั่วไป 

            1.1.2 ใบสมัคร ม.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

            1.1.3 ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

            1.1.4 ใบสมัคร ม.4 นักเรียนทั่วไป 

            1.1.5 ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

2. การขอย้ายเข้าเรียน

3. การย้ายออก

4. การขอลาออก

5. การขอเทียบโอนผลการเรียน

6. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

7. การขอใฃ้บริการด้านอาคารสถานที่

     7.1 ระเบียบการขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียนอุตรดิตถ์

     7.2 แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่