www.utd.ac.th

“เพชรท่าเหนือ”
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดทดสอบตามโครงการทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยสอบเมื่อวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561 นั้น โรงเรียนจึงประกาศผลสอบดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศที่แนบ  ทั้งนี้ให้นักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1-9 รับเกียรติบัตรในวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ในงานเปิดบ้านน้ำเงินชมพูและประชุมผู้ปกครอง ณ บริเวณพิธีหน้าอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ
        ดาวน์โหลด
            - 
ประกาศผลสอบ