www.utd.ac.th

ผลงานวิชาการ
acadpub.jpg
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : รัชนี เตชา 75
2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : จันทร์แรม บุญส่ง 54
3 เอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชานักบุกเบิกและวิชาแผนที่ทหารและเข็มทิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิราช น้อยศิริ 130
4 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 เรื่อง เซต การเขียนเซต และสมาชิกของเซต : เฉลิมพร ทองศรีอ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 226
5 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางสาวจิตติพร เชื้อเมืองพาน 2740
6 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-PLUS วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ33201) เรื่อง Tourist Attractions in Thailand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : นางสาวปัจฉิมา วานิชสรรพ์ 504
7 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางรัชนี เตชา 463
8 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ว 32242 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง 410
9 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์ 622
10 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจง 605
11 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นางปภศร ดิษบรรจง 537
12 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางวิไลวรรณ ด้วงรักษา 549
13 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตของลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : นางสาวสุทธิรัตน์ อินมา 618
14 รายงานการใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : เนตรดาว โพธิ์สา 756
15 รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดวรรณสารศึกษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางสาวฐปนีย์ พันธชาติ 750
16 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นางศรีอุบล อ่วมแจง 5466
17 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้สุขภาพ หน่วยการเรียนรู้สภาพอากาศ หน่วยการเรียนรู้ท่องเที่ยว รายวิชาภาษาอังกฤษ อ 22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางสาวปัจฉิมา วานิชสรรพ์ 3222
18 ความคิดเห็นของนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่าน Social network : นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรอง 4165
19 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ : นางระวีวรรณ ดอนท้วม 5453
20 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางจำรอง สุอรุณ 3921
21 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ : สาวิตรี เรือนจันทร์ 5022
22 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา วิชา สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นางสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญ 5723
23 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางทศพร เพียสามารถ 5764
24 การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ วิชาพิเศษหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ : นางสุจิตรา รอดทองดี 4649
25 รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแผนภูมิกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี : นางปทุมทิพย์ จรเกตุ 5430
26 ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge: TOK) รายวิชา ค32203 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางอัชรี อุ่นมาก 6496
27 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบฝึกทักษะเพิ่มเติม เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้เทคนิค STAD: นางสาวเอื้อมเดือน อยู่ไกล 5382
28 รายงานการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอนวิชางานกราฟิก เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นายโกมุท แก้วไทรหงวน 5993
29 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายอาญา รายวิชา ส 43204 รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์พื้นฐาน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : วิวัฒชัย หล่มศรี 4648
30 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มรายวิชา ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ : นางสาวสมลักษณ์ ตันพรพิทักษ์ 4717
31 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ตามหลักธรรมคำสอนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : นายสมชัย ทองภักดี 5983
32 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง สมดุลเคมี สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา : นางสาวิตรี เรือนจันทร์ 6509
33 รายงานการประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 : นายเชาวลิต พันถา 17186
34 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนท้องถิ่นของเรา(จังหวัดอุตรดิตถ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นายอรรถวิทย์ อันจิตต์แจ่ม 5433
35 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกกีตาร์ขั้นพื้นฐาน วิชาดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เพิ่มเติม) ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ 6267
36 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : วิไลรัตน์ ปัญญาสงค์ 6560
37 การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องไฟฟ้าสถิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว43201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2550 : นิคม คล้ายชม 6907
38 รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ภัทณี วงสกุล 4506
39 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : ธวัชชัย ธีระวรรณ 8548
40 รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E เรื่อง สารรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ทศพร เพียสามารถ 7819
41 รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการประพันธ์เรื่อง การแต่งกลอนและกาพย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : อุ่นเรือน เสือน้อย 11394
42 การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการผูกจีบผ้าเพื่อการตกแต่งวิชางานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : เฉลา หล่มศรี 8262
43 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นวลจันทร์ บัวพิมพ์ 5494
44 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการเรียนรู้งานช่างพื้นฐาน รายวิชา ง 33201กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 : สมใจ ใจวงษ์ 7377
45 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางนุสลา รัฐธรรม 4827
46 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธสาสนา รหัส ส41201 หน่วยพระพุทธกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : สุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญ 7519
47 ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา (ส 31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : จำรอง สุอรุณ 6786
48 รายงานการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ วิชา ท ๔๒๑๐๑ ภาษาไทย สาระที่ 4 (หลักการใช้ภาษา) เรื่อง คำ การใช้คำและสำนวนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : กฤตยวรรณ มาอยู่ 4834
49 การพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ รายวิชา ค 43202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : วิไลรัตน์ รอดมณี 10334
50 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาศิลปะพื้นฐาน เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นิลปาน บูรณารมณ์ 7880
51 ลูกเสือกับประชาธิปไตย : สุจิตรา รอดทองดี 6048
52 รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับสอนซ่อมเสริม เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน วิชา ค 41102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : อภิชาต จารุชาต 5622
53 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชา ท 32101 ภาษาไทย (วรรณคดีวิจักษ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : พรรณวดี บูรณารมย์ 13743
54 ชุดกิจกรรมสำรวจบุคลิกภาพเพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ : ศิริพร บางสุด 8401
55 รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ว42181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2550 : วิจิตราภรณ์ วิรัตน์ชัยวรรณ 4463
56 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 : ภาดร พิมพ์โพธิ์ 5508
57 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS เรื่องลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : ปัญญา สอนอินทร์ 10204
58 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : นงนุช วงษ์กระสันต์ 5762
59 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : สุดธิดา กิตยานุรักษ์ 10289
60 รายงานการสร้างและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : กัลนิกา ศรีภิรมย์ 5835
61 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ :กุสุมา คำทิพย์ 6090